Domare

Vad gör en golfdomare?
Behövs det verkligen domare i golf – och om det gör det, vilka uppgifter har de då?
Frågan ställs ofta till golfdomarna och sällan blir de svaret skyldiga: En domares främsta uppgift är att lotsa golfspelarna genom ett i bland snårigt regelverk och se till att tävlingen genomförs på ett för alla parter tillfredsställande sätt. Låt oss helt kort beakta dessa två aspekter av domararbetet.

Reglerna
I Regler för Golfspel finns faktiskt begreppet ’domare’ definierat: ’En domare är en person som utsetts av tävlingsledningen att följa spelet för att fastställa faktiska förhållanden samt tillämpa reglerna. Han skall agera vid varje brott mot reglerna som han ser eller som rapporteras till honom […].’

Golfreglerna kan ibland kännas svåra för den oinvigde och en golfdomare tränas genom sin utbildning i att tolka och tillämpa reglerna i praktiska situationer. Det kan handla om att hjälpa en spelare som inte vet var han/hon ska droppa en boll eller svara på frågor om ett visst agerande är tillåtet eller otillåtet. Till skillnad från vad många tror är det inte speciellt vanligt att en golfdomare ’delar ut’ pliktslag till höger och vänster. Den största andelen pliktslag som spelare ådrar sig är plikt som de själva upplyser om att de fått. Sällan är det så att en domare åker fram i sin golfbil och upplyser en spelare om att något han/hon gjort inte är tillåtet, men det händer naturligtvis det också. Alla domare förväntas ha kunskapen för att avgöra tvistiga eller tveksamma frågor.

 

Arbetet i tävlingsledningen

Minst lika viktigt som arbetet med reglerna som sådana är det arbete som domaren utför i egenskap av att ingå i tävlingsledningen. Ofta får domarna också här användning för sina kunskaper om golfens regelverk, t ex då en rond avbryts (får man byta boll när spelet återupptas?), eller då frågor om handicap kommer på tal (räknas ronden som handicapgrundande trots att spelaren blev diskvalificerad?). En annan aspekt av arbetet i tävlingsledningen är naturligtvis det som domarna oftast ägnar sig åt i samband med tävling…speltempo!

Inget är så tråkigt som en golfrond där fältet kryper fram och där det tar 5.5 timmar att spela. Tävlingsledningen fastställer därför ofta riktlinjer för ett visst speltempo, t ex genom ett spelschema som innebär att en viss boll ska ha spelat färdigt ett visst hål vid en viss tidpunkt eller att en spelare har ett visst antal sekunder på sig att slå ett slag. Golfdomarna är experter också på att arbeta tillsammans med spelarna för att spelet ska flyta bättre. Detta kan innebära att man måste ta tid på spelare (’klocka’) och varna spelare för långsamt spel, men oftast kan man genom gemensamma ansträngningar se till att fältet kommer runt banan på en rimlig tid.

 

Domarna och spelarna – en fråga om förtroende

I alla lägen där en domare möter en spelare är det viktigt att etablera en relation som bygger på förtroende; spelaren skall känna förtroende för att domaren kan sin sak och är där av en viktig (eller flera viktiga) anledning(ar). Domaren å sin sida måste ibland vara lite psykolog och visa den yttersta respekt för att spelaren är där och gör sitt ’jobb’. Med lite smidighet från båda parter brukar detta sällan vara något problem. SGF värnar om förtroendet för domarkåren och dess teoretiska såväl som praktiska kunskaper och hoppas att alla spelare känner sig väl och korrekt bemötta i alla situationer där man möter en domare.

 

– Saxat från SGF:s Regelkommitté –