Träff 20170316 minnesanteckningar

Minnesanteckningar från träff med ÖLGF:s Juniorkommitté 20170316 på Karlskoga GK.
Närvarande: Anna Dacke Askersunds GK. Cecilia Nilsson Degerfors Golf. Anna Jonsson, Marcus Grimstad och Leif Herlufsén Karlskoga GK. Morgan Sundberg och Magnus Tångring Kumla GK. Leif Rydell Kårsta GK. Jack Sundgren Örebro City G&CC. Ulrika Jorsell (UJ) SGF. Mimmi Bergman (MB), och Karl Ekblom (KE) ÖLGF. Mimmi Bergman representerade också Lannalodge Golfresort.
Deltagarnas kontaktuppgifter framgår av den kontaktlista som bifogar dessa minnesanteckningar.
Tävlingsprogrammet för 2017 presenterades, tävlingar utlagda av ÖLGF. Ang. Länscupen Hcp. så bestämdes att den ska spelas på samma villkor som gjordes 2016. Det trycktes också på vikten av information till klubbarna om hur anm. till Skandia Tour respektive Örebro Junior Tour ska gå till. Det kommer ett förtydligande.
Information om ”Nya Skandia Tour”. Där huvuddragen är att tävlingstrappan minskas till tre steg, benämnda First på distriktsnivå, Future på regionalnivå och Elit på riksnivå. Dessa tävlingar administreras av SGF som alltså lägger upp i GIT, tar in anmälningar, startavgifter, touravgifter och hand har pris. Då SGF inte har kommit ut med tävlingsbestämmelser och regelkort för Skandia Tour så är inte alla detaljer klarlaggda vilket gör att många frågor kring tävlingen blir hängande i luften. SGF är dock på gång med både bestämmelser och regelkort. Samåkning till Future och Elit tävlingar diskuterades dessa tävlingar pågår ju över fler dagar och då även vardagar så behovet av samåkning finns. Då maximal Hcp. gräns för att få starta i Skandia Tour First är 12 för pojkar och 17 för flickor så kommer klubbarna att arrangera en tävling samtidigt med First. Där kan deltagarna kan anmäla sig till antingen en 18 håls tävling slaggolf öppen för spelare med hcp 0-36 eller till en 9 håls tävling slaggolf öppen för spelare med hcp 0-54. Denna tävling kommer att kallas Örebro Junior Tour. Administrationen kring denna tävling ska skötas av klubbarna själva ÖLGF kommer att hålla med priser och då troligtvis i form av ”Giv Away” till alla startande. Örebro Junior Tour är tänkt att vara en tävling där ungdomarna ska kunna få prova på golf i tävlings form.
Leif Rydell Kårsta GK meddelade att klubben kommer att bjuda in juniorspelare från länets övriga klubbar till en tävling i slutet juli eller början av augusti. Tävlingen heter Mattias Grönberg Trophy och inbjudan gäller max fyra spelare från varje annan länklubb.
Ulrika Jorsell informerade om träff med bl.a. Sandra Mattson om elevrekrytering till golf gymnasiet på Virginska skolan. Hon meddelade också om att den 13:e maj så kommer det att spelas en tävling på Äventyrsbanan som kommer att heta Golf Äventyr Cup. Ulrika framförde också tankar kring ett Länslag, ett lag med spelare i den lite högre skolan. Det finns duktiga spelare ute på klubbarna som kanske inte har klubbkamrater som kommit lika långt i utvecklingen och därför är ganska ensamma i sitt kunnande. I ett Länslag så skulle dessa spelare kunna få utvecklas i sitt spel i gemenskap med spelare från andra läns klubbar, åldern på dessa spelare ska vara 11-15 år. Jack Sundgren ÖCG&CC lovade att ta fram ett förslag på ett sådant upplägg.
Frågan ställdes om behovet av utbildningar i klubbarna KE nämnde om GL 2 utb. i Karlstad. Inbjudan till den skickades ut till junioransvariga samtidigt som kallelsen till denna träff.
Jack Sundgren informerade från SuperCamp i Linköping. Det hade varit en mycket bra Camp med hög nivå på de olika momenten. Deltagarna har varit på uppföljningar under senvinter/vår och ytterligare en träff återstår. I höst så kommer ÖLGF ut med ny förfrågan om deltagande i 2017 år Camp.
Hur får vi fler av våra ungdomar till tävling, till träningar kommer det många ungdomar. Ämnet öppnade en livlig diskussion. Problemet är stort och viktigt. KE lämnade ut en lista på förslag, som kanske främst inriktade sig på att hur få föräldrar att mer engagera sig i sina barns golfande. Flera klubbrepresentanter vittnade om svårigheten med att få föräldrar att hjälpa till, medans andra berättade om hur dom gjort med lyckat resultat. Alla var dock ense om vikten av att engagera föräldrar.
Golftjej Örebro. MB berättade om att aktiviteterna som bedrivs på klubbar och i Örebro Golfhall kommer att fortgå under hela 2017. Här kom en fråga om juniorrum ute på klubbarna och det visade sig att det var olika får inget alls till fina samlingsrum.
Introduktionskort från ÖLGF. KE informerade om att de finns ute på klubbarna kan användas av juniorer. Mer information om dessa finns på ÖLGFs hemsida.
Den 20 Maj arrangeras Golfens Dag över hela Sverige, temat för året är ”Dubbelt Upp” och syftar till att varje medlem ska ta med en person som idag inte är golfare. KE delade ut en skrivelse från SGF som tipsar om upplägg av dagen.
Nästa möte under november 2017. Återkommer om plats och klockslag.
Vid Pennan
Kalle Ekblom

Bifogas:
Rev. Kontaktlista